Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2016

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΧΗΣ

ΠΡΟΣ ΕΣΠΕΜ                                                                 Γιαννιτσά 12/11/2016

κοιν. ΕΟΠΕ-ΚΕΔ/ΕΟΠΕ-ΟΔΒΕ                                      αριθ.πρωτ. 118Κύριε Πρόεδρε
Με την υπ΄ αριθ. 8/11-11-16 απόφαση του ΔΣ/ΣΥΔΠΕΜ αποφασίστηκε όπως,

σύμφωνα με όσα συζητήθηκαν στην ΓΣ/ΕΣΠΕΜ στις 31/10/16 στην Βέροια, να

προταθεί στο ΔΣ/ΕΣΠΕΜ η συγκρότηση μονομελούς Ε/Δ αποτελούμενη από Διεθνή

Διαιτητή ή Διαιτητή ανώτερης κατηγορίας με σήμα Α΄ή Β΄ ΟΔΒΕ, σύμφωνα με τον

Ν.2725/99 άρθρο 44 παρ.2 εδ.β & εδ.γ και του Κανονισμού Διαιτησίας ΕΟΠΕ

άρθρο 6 παρ.ε .

Με την άμεση συγκρότηση ως ανωτέρω, της ΕΔ/ΕΣΠΕΜ αναστέλλονται όλες οι

κινητοποιήσεις ΣΥΔΠΕΜ με την προϋπόθεση έγγραφης ενημέρωσης του ΣΥΔΠΕΜ

από την ΕΣΠΕΜ για την στελέχωση της Ε/Δ.


 ΤΟ ΔΣ